پروژه‌های در حال اجرا

ایستگاه‌های مکانیزه

تبلیغات محیطی

البرز کارت

تبلیغات بدنه و درونی

پروژه‌های اجرا شده

شرکت تالیا Exchange server
پرتال صنایع دارویی
پایلوت کارت سلامت
هوشمندسازی و تبلیغات ایستگاه‌های اتوبوس مکانیزه​
شرکت تالیا Help Desk
تامین سیم کارت شرکت تالیا
طراحی و نصب اتاق مانیتورینگ
دیتا سنتر
طراحی و اجرای دیتا سنتر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
سامانه بودجه شستا (شرکت سرمایه‌گزاری تامین اجتماعی)