پروژه‌های در حال اجرا

تبلیغات بدنه و درونی اتوبوس‌های استان البرز

تبلیغات محیطی

البرز کارت

پروژه‌های اجرا شده

شرکت تالیا Exchange server
پرتال صنایع دارویی
پایلوت کارت سلامت
هوشمندسازی و تبلیغات ایستگاه‌های اتوبوس مکانیزه​
شرکت تالیا Help Desk
تامین سیم کارت شرکت تالیا
سامانه بودجه شستا (شرکت سرمایه‌گزاری تامین اجتماعی)