گامی به سوی خدمات الکترونیک

        پیشگامان حوزه فناوری اطلاعات، ITS   

نگاه کوتاه

شرکت ارتباطات هدی ارقام به عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ مخابراتی توسعه ارتباطات تابا

در حوزه فناوری اطلاعات و ITS(Intelligent Transportation System)

در سال 1389 تأسیس گردیده است.

 

البرز کارت

ایستگاه‌‌های اتوبوس مکانیزه

طراحی و نصب اتاق مانیتورینگ

طراحی و اجرای
دیتا سنتر